S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
NB: A new presentation of SKS has been planned in a collaboration between the Søren Kierkegaard Research Centre and the Royal Danish Library. Some is available already.
Bemærk: En ny visning af SKS er planlagt i et samarbejde mellem Søren Kierkegaard Forskningscenteret og Det Kgl. Bibliotek. En delmængde er allerede tilgængelig.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer

Sidekonkordanser

 ·  Printvenlig version  ·  Vejledning    Opslag på side i efter  SKS SV1 SV2 SV3
LP
Af en endnu Levendes Papirer
1 XIII XIII 1
BI
Om Begrebet Ironi
1 XIII XIII 1
EE1
Enten – Eller. Første Deel
2 I I 2
EE2
Enten – Eller. Anden Deel
3 II II 3
G
Gjentagelsen
4 III III 5
FB
Frygt og Bæven
4 III III 5
PS
Philosophiske Smuler
4 IV IV 6
BA
Begrebet Angest
4 IV IV 6
F
Forord
4 V V 5
2T43
To opbyggelige Taler
5 III III 4
3T43
Tre opbyggelige Taler
5 III III 4
4T43
Fire opbyggelige Taler
5 IV IV 4
2T44
To opbyggelige Taler
5 IV IV 4
3T44
Tre opbyggelige Taler
5 IV IV 4
4T44
Fire opbyggelige Taler
5 V V 4
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
5 V V 6
SLV
Stadier paa Livets Vei
6 VI VI 7-8
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
7 VII VII 9-10
LA
En literair Anmeldelse
8 VIII VIII 14
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
8 VIII VIII 11
KG
Kjerlighedens Gjerninger
9 IX IX 12
CT
Christelige Taler
10 X X 13
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
11 XI XI 14
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
11 XI XI 14
SD
Sygdommen til Døden
11 XI XI 15
YTS
»Ypperstepræsten« – »Tolderen« – »Synderinden«
11 XI XI 14
IC
Indøvelse i Christendom
12 XII XII 16
EOT
En opbyggelig Tale
12 XII XII 17
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
12 XII XII 17
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
13 XIII XIII 18
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
13 XII XII 17
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
13 XIV XIV 19
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
13 XIV XIV 19
Oi1
Øieblikket Nr. 1
13 XIV XIV 19
Oi2
Øieblikket Nr. 2
13 XIV XIV 19
Oi3
Øieblikket Nr. 3
13 XIV XIV 19
Oi4
Øieblikket Nr. 4
13 XIV XIV 19
Oi5
Øieblikket Nr. 5
13 XIV XIV 19
Oi6
Øieblikket Nr. 6
13 XIV XIV 19
Oi7
Øieblikket Nr. 7
13 XIV XIV 19
Oi8
Øieblikket Nr. 8
13 XIV XIV 19
Oi9
Øieblikket Nr. 9
13 XIV XIV 19
Oi10
Øieblikket Nr. 10
13 XIV XIV 19
GU
Guds Uforanderlighed
13 XIV XIV 19
FQA
Ogsaa et Forsvar for Qvindens høie Anlæg
14 XIII XIII
KM
Kjøbenhavnspostens Morgenbetragtninger i Nr. 43
14 XIII XIII
FP
Om Fædrelandets Polemik I-II
14 XIII XIII
OL
Til Hr. Orla Lehmann
14 XIII XIII
AaS
Aabenbart Skriftemaal
14 XIII XIII 18
FEE
Hvo er Forfatteren af Enten-eller
14 XIII XIII 18
PH
Taksigelse til Hr. Professor Heiberg
14 XIII XIII 18
ELF
En lille Forklaring
14 XIII XIII 18
EEL
En Erklæring og Lidt til
14 XIII XIII 18
DJ
En flygtig Bemærkning betræffende en Enkelthed i Don Juan I-II
14 XIII XIII 18
AeV
En omreisende Æsthetikers Virksomhed, og hvorledes han dog kom til at betale Gjæstebudet
14 XIII XIII 18
PF
Det dialektiske Resultat af en literair Politi-Forretning
14 XIII XIII 18
KKS
Krisen og en Krise i en Skuespillerindes Liv I-IV
14 X X 14
YDR
Foranlediget ved en Yttring af Dr. Rudelbach mig betræffende
14 XIII XIII 18
BMS
Var Biskop Mynster et »Sandhedsvidne«, et af »de rette Sandhedsvidner« – er dette Sandhed?
14 XIV XIV 19
DBD
Derved bliver det!
14 XIV XIV 19
PPM
En Opfordring til mig fra Pastor Paludan-Müller
14 XIV XIV 19
SBM
Stridspunktet med Biskop Martensen; som, christeligt, afgjørende for det i Forveien, christeligt seet, mislige kirkelige Bestaaende
14 XIV XIV 19
TNS
To nye Sandhedsvidner
14 XIV XIV 19
BMD
Ved Biskop Mynsters Død
14 XIV XIV 19
CGN
Er dette christelig Gudsdyrkelse eller er det at holde Gud for Nar?
14 XIV XIV 19
HG
Hvad der skal gjøres. – det skee nu ved mig eller ved en Anden
14 XIV XIV 19
DRT
Den religieuse Tilstand
14 XIV XIV 19
ET
En Thesis – kun een eneste
14 XIV XIV 19
Sa
»Salt«; thi »Christenhed« er: Christendoms Forraadnelse; »en christen Verden« er: Affaldet fra Christendommen
14 XIV XIV 19
HJV
Hvad jeg vil?
14 XIV XIV 19
AF
I Anledning af et anonymt Forslag til mig i dette Blads Nr. 79
14 XIV XIV 19
RK
Var det rigtigst nu at »standse med Klemtningen«?
14 XIV XIV 19
CK
Christendom med kongelig Bestalling og Christendom uden kongelig Bestalling
14 XIV XIV 19
HGS
Hvilken grusom Straf!
14 XIV XIV 19
ER
Et Resultat
14 XIV XIV 19
EM
En Monolog
14 XIV XIV 19
ATV
Angaaende en taabelig Vigtighed lige over for mig og den Opfattelse af Christendom, som jeg gjør kjendelig
14 XIV XIV 19
OIC
Til det nye Oplag af »Indøvelse i Christendom.«
14 XIV XIV 19
BMT
At Biskop Martensens Taushed er 1) christeligt uforsvarlig; 2) latterlig; 3) dum-klog; 4) i mere end een Henseende foragtelig
14 XIV XIV 19
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
16 XIII XIII 18
DS
Dømmer selv!
16 XII XII 17